Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
81 / 1/11/2022 Частна общинска собственост с. Бяга Местност: Местност „ПЕРЕТО“ Поземлен имот с идентификатор №: 07586.212.7
• Поземлен имот (1782 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината
459 / 6/8/2021 Публична общинска собственост гр. Брацигово Улица: "ТРЕТИ МАРТ" №: 67 Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.94
• Поземлен имот (36500 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината
382 / 5/20/2021 Публична общинска собственост с. Жребичко Местност: Местност „СВ.ИВАН“ Поземлен имот с идентификатор №: 29522.1.324
• Поземлен имот (10563 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината Носители на други вещни права: 175201304, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Сервитут Ид. част 1419 кв.м, площ 1419 кв.м Договор за учредяване право на строеж и сервитутно право №Д-45/05.05.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Пещера с Вх.рег.№878/11.05.2017 г., Акт №183, том 3
381 / 5/20/2021 Публична общинска собственост с. Жребичко Местност: Местност „СВ.ИВАН“ Поземлен имот с идентификатор №: 29522.1.212
• Поземлен имот (60448 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината Носители на други вещни права: 175201304, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Сервитут Ид. част 4413 кв.м, площ 4413 кв.м Договор за учредяване право на строеж и сервитутно право №Д-45/05.05.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Пещера с Вх.рег.№878/11.05.2017 г., Акт №183, том 3
380 / 5/20/2021 Публична общинска собственост с. Жребичко Местност: Местност „СВ.ИВАН“ Поземлен имот с идентификатор №: 29522.1.207
• Поземлен имот (49026 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на общината Носители на други вещни права: 175201304, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Сервитут Ид. част 2118 кв.м, площ 2118 кв.м Договор за учредяване право на строеж и сервитутно право №Д-45/05.05.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Пещера с Вх.рег.№878/11.05.2017 г., Акт №183, том 3